vedtægter for

   

Teaterforeningen Lolland

§ 1

Foreningen hedder Teaterforeningen Lolland. Dens hjemsted er Lolland Kommune.

Foreningen er grundlagt 27. august 1967. 

§ 2

Foreningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende formidling af turneteater i henhold til gældende lovgivning. Foreningen er forpligtet til et alsidigt repertoire.
Foreningen skal fremme teaterinteressen ved at formidle tilskudsberettigede teaterforestillinger til forevisning inden for foreningens område. Foreningen kan supplere dette primære teatertilbud med tilbud om billetformidling til forestillinger der ikke kan vises i hjemkommunen.
Foreningen kan supplere teatertilbuddet med andre kulturelle tilbud for børn og voksne. 
Foreningen arbejder for at der er tidssvarende bygningsmæssige forhold for forestillinger, medvirkende og publikum. 

Foreningen kan omkring specifikke forestillinger samarbejde med andre formidlere af teater.

§ 3

Det tilskud foreningen modtager ifølge bekendtgørelsen bruges til nedsættelse af billetpriser for abonnenter, børn og unge samt grupper. Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Et abonnement omfatter mindst 3 teaterforestillinger inden for en sæson.  Ved tegning af abonnement betales et medlemskontingent.
Bestyrelsen fastsætter aldersgrænserne for børn/unge og mindstestørrelsen på grupper.
Det skal være muligt at købe løssalgsbilletter til forestillingerne.
Videresalg af billetter til foreningens forestillinger i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt uden efter aftale med bestyrelsen.

§ 4

Foreningen oppebærer indtægter ved medlemskontingent, abonnementssalg, salg til unge og grupper samt billetsalg til enkeltforestillinger (løssalg). 
Foreningen har indtægter i form af statslige tilskud efter gældende bekendtgørelse. 
Foreningen søger tilskud fra hjemkommunen til styrkelse af det lokale teaterliv .
Foreningen kan støttes af en erhvervssponsorklub. 

 § 5

Foreningens bestyrelse består af 7 personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant for hjemkommunen. Bestyrelsesmedlemmer samt op til 2 suppleanter for disse vælges på generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, idet 3 medlemmer afgår hvert ulige år og 4 medlemmer hvert lige år. Valg af suppleanter sker hvert år.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres beslutningsreferat. Publikumsorganisationen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

§ 7

Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses eventuelle indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder. Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har registrerede abonnenter i sidst forløbne sæson. Afstemningen skal ske mundtligt medmindre 1/4 af de fremmødte stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen, træffes ved simpelt flertal.

§9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 10. sept. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved bekendtgørelse i den lokale presse med 14 dages varsel. Der angives mødested og -tid. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning til godkendelse
  3. Det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Budget for den kommende sæson til orientering
  5. Indkomne forslag til beslutning
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 abonnenter fremsætter skriftlig erklæring herom. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§ 10

Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling hvor mindst 2/3 af abonnenterne er fremmødt og 3/4 af de afgivne stemmer vedtager forslaget. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned, og hvor forslaget kan endeligt vedtages ved simpelt flertal, uanset hvor mange abonnenter der er mødt. Ved ophævelse af foreningen anvendes dens eventuelle formue til styrkelse af kulturelle tiltag i foreningens naturlige opland efter generalforsamlings anvisninger.

 

Nakskov,  7. september 2020

Leo Rasmussen (formand) Lynge Nygaard   Mette Rasmussen

Dorthe Skydsbjerg     Helle Drejer

Birgitte Wiid     Tina Rewers

Jens Green (dirigent på generalforsamling)

Vedtaget endeligt på ekstraordinær generalforsamling den 6. 10. 2020.